GDPR

Ochrana osobních údajů

Zvěřinec na statku, z.s., IČO: 042 24 922, a Mobilní zvěřinec, René Němec, IČO: 619 94 332 zastoupené Olgou Němcovou (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

V souladu s Nařízením zpracováváme data a osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č.235/2004 Sb.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je jednotná pro všechny níže zmíněné účely zpracování.

 

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

 

 Subjekty údajů:

• děti, rodiče a zákonní zástupci

 

 Účely zpracování:

• Obchodní a účetní účel – správce uchovává adresu, jméno, příjmení a e-mail pro účel plateb za služby a pro evidenci účetnictví jako oprávněný zájem.

• Komunikace s klienty – správce komunikuje s rodiči a zákonnými zástupci skrz osobní údaj email.

 

Identifikátory:

Jméno a příjmení dítěte, jméno zákonného zástupce, e-mail, telefon, adresa, datum narození dítěte, alergie, IP adresa.

 

Doba uchování:

Údaje budou uchovány po dobu 5 let od souhlasu s uchováním osobních údajů. Na další období bude uživatel vyzván k jeho dobrovolnému a svobodnému prodloužení platnosti.

 

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

• Požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů.

• Požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem.

• Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné).

• Požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů.

• Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

• Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla).

• Podat stížnost dozorovému orgánu.

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.